Connexion CRM

Support Feature

การบริการลูกค้า

เชื่อมต่อข้อมูลและช่องทางการบริการลูกค้าใน Connexion ร่วมกับโมดูลอื่นทำให้สามารถสนับสนุน รักษาความสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้าได้อย่างง่ายดาย มีการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

การรับข้อร้องเรียน

Features of a System

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ปัญหาของลูกค้าอย่างครอบคลุม

รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มั่นคง ยั่งยืนด้วยระบบข้อร้องเรียน(Ticket) ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม รวดเร็ว

ประสานงานได้ดีกว่าที่เป็นมา พัฒนางานบริการให้ดีกว่าที่เคย

ดึงข้อมูลลูกค้าจากในระบบ

ดึงข้อมูลลูกค้าจากในระบบมาทันที รวดเร็วและถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการเพิ่มข้อมูล สามารถสร้างฟิลด์เพิ่มให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริการของแต่ละธุรกิจ

ติดตามข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างและเรียกดูข้อร้องเรียนจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน หรือสถานะข้อร้องเรียนแยกหมวดหมู่เพิ่มเติมด้วยการติดป้ายชื่อ (Tag) ดูแลลูกค้าไม่ตกหล่นด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนด้วยการติดดาว

เพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการ

แก้ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายด้วยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรียกดูง่าย มองเห็นสถานะการให้บริการที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ถ่ายโอนงานทั้งหมดต่อให้ผู้ดูแลคนใหม่ได้สะดวก หมดปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วนหลังพนักงานลาออก

Features of a System

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ปัญหาของลูกค้าอย่างครอบคลุม

รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มั่นคง ยั่งยืนด้วยระบบข้อร้องเรียน (Ticket) ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม รวดเร็ว

ประสานงานได้ดีกว่าที่เป็นมา พัฒนางานบริการให้ดีกว่าที่เคย

ดึงข้อมูลลูกค้าจากในระบบ

ดึงข้อมูลลูกค้าจากในระบบมาทันที รวดเร็วและถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการเพิ่มข้อมูล สามารถสร้างฟิลด์เพิ่มให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริการของแต่ละธุรกิจ

ติดตามข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างและเรียกดูข้อร้องเรียนจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน หรือสถานะข้อร้องเรียนแยกหมวดหมู่เพิ่มเติมด้วยการติดป้ายชื่อ (Tag) ดูแลลูกค้าไม่ตกหล่นด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนด้วยการติดดาว

เพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการ

แก้ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายด้วยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรียกดูง่าย มองเห็นสถานะการให้บริการที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ถ่ายโอนงานทั้งหมดต่อให้ผู้ดูแลคนใหม่ได้สะดวก หมดปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วนหลังพนักงานลาออก

ระบบ FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Features of a System

สร้างองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ

นำการบริการ หรือ Solution ที่ใช้งานได้จริงมารวบรวมเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ใน FAQ ลดความซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดการเสียเวลาแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันในการบริการ

แก้ปัญหาเบื้องต้น ลดภาระการบริการด้วยระบบ FAQ

สร้างองค์ความรู้มาตรฐานเดียวกัน เข้าถึงได้ง่าย อัปเดตเสมอ

จัดกลุ่มให้เข้าถึงง่าย ได้จากการสร้างรายการ(List) ที่กำหนดตามเงื่อนไขตามที่ต้องการ เช่น ชนิดสินค้า(Product) หมวดหมู่(Category) สถานะของ FAQ

Features of a System

สร้างองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

นำการบริการ หรือ Solution ที่ใช้งานได้จริงมารวบรวมเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ใน FAQ ลดความซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดการเสียเวลาแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันในการบริการ

แก้ปัญหาเบื้องต้น ลดภาระการบริการด้วยระบบ FAQ

สร้างองค์ความรู้มาตรฐานเดียวกัน เข้าถึงได้ง่าย อัปเดตเสมอ

จัดกลุ่มให้เข้าถึงง่าย ได้จากการสร้างรายการ(List) ที่กำหนดตามเงื่อนไขตามที่ต้องการ เช่น ชนิดสินค้า(Product) หมวดหมู่(Category) สถานะของ FAQ

ระบบ Telephony

Features of a System

พัฒนางานบริการลูกค้าได้ให้ดีขึ้นด้วยระบบ Telephony

ตอบโจทย์งานบริการที่ใช้ Call center ด้วยระบบ Telephony ที่มาพร้อมกับเครื่องมือช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ใช้ร่วมกับ Connexion CRM

พัฒนาไปอีกระดับสำหรับการบริการลูกค้า

เห็นข้อมูลทันที ประสานงานได้ดีกว่าเคยเป็นมา

บันทึกลูกค้าใหม่ที่โทรเข้าโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลประวัติลูกค้าเก่าที่เคยติดต่อมาจากทางโทรศัพท์ จัดการและดำเนินการต่อได้ไม่ติดขัดจากข้อมูลในระบบที่เก็บไว้

Features of a System

พัฒนางานบริการลูกค้าได้ให้ดีขึ้นด้วยระบบ Telephony

ตอบโจทย์งานบริการที่ใช้ Call center ด้วยระบบ Telephony ที่มาพร้อมกับเครื่องมือช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ใช้ร่วมกับ Connexion CRM

พัฒนาไปอีกระดับสำหรับการบริการลูกค้า

เห็นข้อมูลทันที ประสานงานได้ดีกว่าเคยเป็นมา

บันทึกลูกค้าใหม่ที่โทรเข้าโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลประวัติลูกค้าเก่าที่เคยติดต่อมาจากทางโทรศัพท์ จัดการและดำเนินการต่อได้ไม่ติดขัดจากข้อมูลในระบบที่เก็บไว้

การจัดการงาน/เหตุการณ์

Features of a System

บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ ลำดับความสำคัญด้วยการใช้กิจกรรม

เพิ่มกิจกรรมกับลูกค้าที่มีข้อร้องเรียน โดยจัดลําดับความสําคัญและตารางเวลาได้เหมาะสมจากการสร้างงาน(Task) และเหตุการณ์(Event) ในการบริการ

พัฒนาระบบการบริการด้วยการจัดการงานอย่างเหมาะสม

มีข้อมูลในระบบ ง่ายต่อการประสานงานและส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริการลูกค้าได้ไม่ติดขัดจากข้อมูลที่มีในระบบทราบประวัติและการบริการที่เคยผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างกิจกรรมใหม่กับผู้ร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

จัดลำดับความสำคัญ บริหารการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดวัน เวลา สถานะของกิจกรรม กำหนดลําดับความสําคัญ(Priority)ของการบริการ มีการแจ้งเตือนกิจกรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบริการนี้

แจ้งเตือนงาน/เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิด

ไม่พลาดงานสำคัญที่ต้องทำ ด้วยระบบแจ้งเตือนงานให้กับผู้ได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล หรือทางแอปพลิเคชันมือถือ

Features of a System

บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ ลำดับความสำคัญด้วยการใช้กิจกรรม

เพิ่มกิจกรรมกับลูกค้าที่มีข้อร้องเรียน โดยจัดลําดับความสําคัญและตารางเวลาได้เหมาะสมจากการสร้างงาน(Task) และเหตุการณ์(Event) ในการบริการ

พัฒนาระบบการบริการด้วยการจัดการงานอย่างเหมาะสม

มีข้อมูลในระบบ ง่ายต่อการประสานงานและส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริการลูกค้าได้ไม่ติดขัดจากข้อมูลที่มีในระบบทราบประวัติและการบริการที่เคยผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างกิจกรรมใหม่กับผู้ร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

จัดลำดับความสำคัญ บริหารการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดวัน เวลา สถานะของกิจกรรม กำหนดลําดับความสําคัญ(Priority)ของการบริการ มีการแจ้งเตือนกิจกรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบริการนี้

แจ้งเตือนงาน/เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิด

ไม่พลาดงานสำคัญที่ต้องทำ ด้วยระบบแจ้งเตือนงานให้กับผู้ได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล หรือทางแอปพลิเคชันมือถือ

รายงานสรุปในการบริการลูกค้า

Features of a System

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมั่นใจ

ประสานงานอย่างไร้รอยต่อด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากใน Connexion สู่รายงานและกราฟในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมและข้อมูลที่ต้องการในการบริการลูกค้า

สร้างรายงาน และแดชบอร์ดการบริการลูกค้าที่เหมาะสมกับคุณ

การบริการลูกค้า มีหลายรูปแบบและแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและเงื่อนไขการให้บริการ Connexion มีรายงานการบริการลูกค้าแบบมาตรฐานและสามารถสร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อดูข้อมูลที่ตอบสนองต่อการบริการมากที่สุด สามารถนำข้อมูลไปแสดงบนแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวม และประเมินคุณภาพของการบริการที่เกิดขึ้น

รูปแบบรายงานมาตรฐาน

Features of a System

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมั่นใจ

ประสานงานอย่างไร้รอยต่อด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากใน Connexion สู่รายงานและกราฟในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมและข้อมูลที่ต้องการในการบริการลูกค้า

สร้างรายงาน และแดชบอร์ดการบริการลูกค้าที่เหมาะสมกับคุณ

การบริการลูกค้า มีหลายรูปแบบและแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและเงื่อนไขการให้บริการ Connexion มีรายงานการบริการลูกค้าแบบมาตรฐานและสามารถสร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อดูข้อมูลที่ตอบสนองต่อการบริการมากที่สุด สามารถนำข้อมูลไปแสดงบนแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวม และประเมินคุณภาพของการบริการที่เกิดขึ้น

รูปแบบรายงานมาตรฐาน