Connexion CRM

Sale Features

การขาย

ลดปัญหาในงานขายด้วยระบบขายจาก Connexion CRM ที่รวมข้อมูลทั้งหมดเข้ามาไว้ในที่เดียว จึงง่ายกว่าในการบริหารจัดการข้อมูล มาพร้อมกับเครื่องมืออันหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ธุรกิจ ทีมขายเห็นภาพรวมงานขายอย่างแท้จริง

การจัดการผู้ติดต่อ & บริษัทครบวงจร

Features of a System

จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ & บริษัท อย่างเป็นระบบ

เก็บข้อมูลลูกค้า เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเห็นข้อมูลแบบเดียวกัน อัพเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยการทำงานบนระบบคลาวด์ ติดตามลูกค้าทั้งแบบผู้ติดต่อ หรือบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ทีมขายมุ่งความสนใจไปการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลที่มี

ลดภาระทีมขาย มุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าอย่างแท้จริง

เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

ด้วยฟิลด์ข้อมูลแบบมาตรฐานที่มีของ Connexion และสามารถสร้างฟิลด์เพิ่มได้ ทําให้สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งผู้ติดต่อ และบริษัทที่จําเป็นได้ครอบคลุมสามารถเข้าถึงง่ายได้จากการค้นหา(search) และสร้างรายการ(List) โดยการปรับแต่งการแสดงผลของรายการ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ติดตามลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลแบบย่อ(Quick view) ติดตามด้วยการติดดาว สร้างรายการ(List)จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม(Industry) ที่อยู่(Address) แหล่งที่มา(Lead source) จำนวนพนักงาน(Employee) แยกหมวดหมู่เพิ่มเติมด้วยการติดป้ายชื่อ(Tag) ดูแลได้ไม่ตกหล่นด้วยการมอบหมาย(Assign to)

ลดความยุ่งยากในการเข้าถึง และบันทึกข้อมูลของลูกค้า

เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน ใช้งานง่าย มีการเห็นภาพรวม เชื่อมโยงข้อมูลได้ชัดเจน ทั้งโอกาสการขายที่เกิดขึ้น จำนวนผู้ติดต่อที่อยู่มีในบริษัท กิจกรรมที่เกิดขึ้น อีเมลที่ส่ง ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ นําข้อมูลแสดงเป็นรายงานต่างๆ ได้ หรือแดชบอร์ดเพื่อเห็นภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Features of a System

จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ & บริษัท อย่างเป็นระบบ

เก็บข้อมูลลูกค้า เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเห็นข้อมูลแบบเดียวกัน อัพเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยการทำงานบนระบบคลาวด์ ติดตามลูกค้าทั้งแบบผู้ติดต่อ หรือบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ทีมขายมุ่งความสนใจไปการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลที่มี

ลดภาระทีมขาย มุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าอย่างแท้จริง

เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

ด้วยฟิลด์ข้อมูลแบบมาตรฐานที่มีของ Connexion และสามารถสร้างฟิลด์เพิ่มได้ ทําให้สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งผู้ติดต่อ และบริษัทที่จําเป็นได้ครอบคลุมสามารถเข้าถึงง่ายได้จากการค้นหา(search) และสร้างรายการ(List) โดยการปรับแต่งการแสดงผลของรายการ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ติดตามลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลแบบย่อ(Quick view) ติดตามด้วยการติดดาว สร้างรายการ(List)จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม(Industry) ที่อยู่(Address) แหล่งที่มา(Lead source) จำนวนพนักงาน(Employee) แยกหมวดหมู่เพิ่มเติมด้วยการติดป้ายชื่อ(Tag) ดูแลได้ไม่ตกหล่นด้วยการมอบหมาย(Assign to)

ลดความยุ่งยากในการเข้าถึง และบันทึกข้อมูลของลูกค้า

เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน ใช้งานง่าย มีการเห็นภาพรวม เชื่อมโยงข้อมูลได้ชัดเจน ทั้งโอกาสการขายที่เกิดขึ้น จำนวนผู้ติดต่อที่อยู่มีในบริษัท กิจกรรมที่เกิดขึ้น อีเมลที่ส่ง ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ นําข้อมูลแสดงเป็นรายงานต่างๆ ได้ หรือแดชบอร์ดเพื่อเห็นภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโอกาสทางการขาย

Features of a System

บริหารจัดการโอกาสทางการขายที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลโอกาสการขาย จัดกลุ่มแบ่งลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพรวมการขายและติดตามได้อย่างไม่ตกหล่น ลดภาระของทีมขาย ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย ทำยอดขายได้มากขึ้น

เห็นภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

เก็บข้อมูลโอกาสการขายอย่างเป็นระบบ

เก็บข้อมูลโอกาสการขายที่จําเป็นได้ครอบคลุม ดึงข้อมูลเดิมจากผู้ติดต่อ สินค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ในระบบมาใช้ ไม่ต้องเสียเวลาใส่ข้อมูลใหม่เองทุกครั้ง เข้าถึงง่ายได้จากการค้นหา(search) สามารถสร้างรายการ(List) ปรับแต่งการแสดงผลของรายการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ติดตามโอกาสการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแลโอกาสการขายที่เกิดขึ้นได้ไม่ตกหล่นด้วยการมอบหมาย(Assign to) เห็นขั้นตอนการขายผ่านทางแถบความคืบหน้า(Progress bar)ที่ปรับแต่งขั้นตอนการขายให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ สร้างรายการ(List)ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจัดกลุ่มของข้อมูลการขาย คัดกรองแยกประเภทโอกาสทางการขายเพื่อลำดับความสำคัญและตัดสินใจได้เหมาะสม สามารถเลือกแสดงผลแบบกระดาน Kanban ได้

ลดความยุ่งยากในการเข้าถึง และบันทึกข้อมูลโอกาสการขาย

เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายไว้ในที่เดียวกัน ใช้งานง่าย เห็นภาพรวม เชื่อมโยงข้อมูลได้ชัดเจน ชื่อผู้ติดต่อ หรือบริษัท กิจกรรมที่เกิดขึ้น อีเมลที่ส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง เอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ นำข้อมูลแสดงเป็นรายงานต่างๆได้ หรือแดชบอร์ดเพื่อเห็นภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Features of a System

บริหารจัดการโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลโอกาสการขาย จัดกลุ่มแบ่งลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพรวมการขายและติดตามได้อย่างไม่ตกหล่น ลดภาระของทีมขาย ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสในการปิดการขายทำยอดขายได้มากขึ้น

เห็นภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

เก็บข้อมูลโอกาสการขายอย่างเป็นระบบ

เก็บข้อมูลโอกาสการขายที่จําเป็นได้ครอบคลุม ดึงข้อมูลเดิมจากผู้ติดต่อ สินค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ในระบบมาใช้ ไม่ต้องเสียเวลาใส่ข้อมูลใหม่เองทุกครั้ง เข้าถึงง่ายได้จากการค้นหา(search) สามารถสร้างรายการ(List) ปรับแต่งการแสดงผลของรายการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ติดตามโอกาสการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแลโอกาสการขายที่เกิดขึ้นได้ไม่ตกหล่นด้วยการมอบหมาย(Assign to) เห็นขั้นตอนการขายผ่านทางแถบความคืบหน้า(Progress bar)ที่ปรับแต่งขั้นตอนการขายให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ สร้างรายการ(List)ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจัดกลุ่มของข้อมูลการขาย คัดกรองแยกประเภทโอกาสทางการขายเพื่อลำดับความสำคัญและตัดสินใจได้เหมาะสม สามารถเลือกแสดงผลแบบกระดาน Kanban ได้

ลดความยุ่งยากในการเข้าถึงและบันทึกข้อมูลโอกาสการขาย

เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายไว้ในที่เดียวกัน ใช้งานง่าย เห็นภาพรวม เชื่อมโยงข้อมูลได้ชัดเจน ชื่อผู้ติดต่อ หรือบริษัท กิจกรรมที่เกิดขึ้น อีเมลที่ส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง เอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ นำข้อมูลแสดงเป็นรายงานต่างๆได้ หรือแดชบอร์ดเพื่อเห็นภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารงานขาย ระบบใบเสนอราคา

Features of a System

ประสานงานการขายได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด

จัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารงานขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใช้งานง่าย ค้นหาง่าย มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้งานขายไม่สะดุดกับภาระงานเอกสารต่างๆ มีระบบเซ็นเอกสารออนไลน์

ครบ จบในตัว ด้วยระบบใบเสนอราคาที่ถูกออกแบบมาอย่างดี

ดึงข้อมูลจากระบบ ไม่เสียเวลา

สร้างเอกสารงานขายได้จากระบบใบเสนอราคา โดยดึงข้อมูลจากการขาย รายชื่อผู้ติดต่อ หรือบริษัทเข้ามาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เพิ่มสินค้าและจำนวนสินค้า แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายสินค้า คำนวณภาษี ค่าขนส่ง ส่วนลดที่หลายหลาย สามารถเลือกราคาจากรายการราคาที่แตกต่าง

ระบบอนุมัติใบเสนอราคา

ดูตัวอย่างใบเสนอราคาก่อนส่ง สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ มีการจัดหมวดหมู่เอกสารด้วยการสร้างรายการ(List) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง มีระบบการเซ็นเอกสารออนไลน์

ออกแบบเอกสารได้ตามต้องการ

มีรูปแบบเอกสารมาตรฐาน และสามารถสร้างรูปแบบเอกสารเองได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งเอกสารทั่วไป อีเมลการตลาด เอกสารในระบบใบเสนอราคา

Features of a System

ประสานงานการขายได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด

จัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ทั้งเอกสารทั่วไป และเอกสารงานขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใช้งานง่าย ค้นหาง่าย มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้งานขายไม่สะดุดกับภาระงานเอกสารต่างๆ มีระบบเซ็นเอกสารออนไลน์

ครบ จบในตัว ด้วยระบบใบเสนอราคาที่ถูกออกแบบมาอย่างดี

ดึงข้อมูลจากระบบ ไม่เสียเวลา

สร้างเอกสารงานขายได้จากระบบใบเสนอราคา โดยดึงข้อมูลจากการขาย รายชื่อผู้ติดต่อ หรือบริษัทเข้ามาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เพิ่มสินค้าและจำนวนสินค้า แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายสินค้า คำนวณภาษี ค่าขนส่ง ส่วนลดที่หลายหลาย สามารถเลือกราคาจากรายการราคาที่แตกต่าง

ระบบอนุมัติใบเสนอราคา

ดูตัวอย่างใบเสนอราคาก่อนส่ง สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ มีการจัดหมวดหมู่เอกสารด้วยการสร้างรายการ(List) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง มีระบบการเซ็นเอกสารออนไลน์

ออกแบบเอกสารได้ตามต้องการ

มีรูปแบบเอกสารมาตรฐาน และสามารถสร้างรูปแบบเอกสารเองได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งเอกสารทั่วไป อีเมลการตลาด เอกสารในระบบใบเสนอราคา

การจัดการงาน/เหตุการณ์

Features of a System

วางแผนการขาย จัดการไปป์ไลน์ และเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เพิ่มกิจกรรมกับลูกค้า จัดลำดับความสำคัญและตารางเวลาได้เหมาะสมจากการสร้างงาน(Task)และเหตุการณ์(Event) เช่น เข้าพบเพื่อนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นใหม่ เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้น

เพิ่มโอกาสในการปิดการขายด้วยการสร้างกิจกรรม

มีข้อมูลในระบบ ง่ายต่อการประสานงานและส่งต่อให้คนในทีม

ไม่พลาดกิจกรรมกับลูกค้าจากการลาออกของทีมขาย ด้วยข้อมูลที่มีในระบบ สามารถประสานงานหรือส่งต่อลูกค้าให้คนอื่นในทีมได้สะดวกรวดเร็ว สร้างกิจกรรมใหม่กับลูกค้าเดิมได้ทันที เช่น การเข้าเยี่ยม ส่งอีเมลตามโอกาสสำคัญ รวมถึงนำ

เสนอข้อมูลสินค้าใหม่ สินค้าใกล้เคียง หรือโปรโมชั่น

จัดลำดับความสำคัญ บริหารการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดวัน เวลา สถานะของกิจกรรม กำหนดลําดับความสําคัญ(Priority)ได้ มีการแจ้งเตือนกิจกรรม

Features of a System

วางแผนการขาย จัดการไปป์ไลน์ และเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เพิ่มกิจกรรมกับลูกค้า จัดลำดับความสำคัญและตารางเวลาได้เหมาะสมจากการสร้างงาน(Task)และเหตุการณ์(Event) เช่น เข้าพบเพื่อนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นใหม่ เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้น

เพิ่มโอกาสในการปิดการขายด้วยการสร้างกิจกรรม

มีข้อมูลในระบบ ง่ายต่อการประสานงานและส่งต่อให้คนในทีม

ไม่พลาดกิจกรรมกับลูกค้าจากการลาออกของทีมขาย ด้วยข้อมูลที่มีในระบบ สามารถประสานงานหรือส่งต่อลูกค้าให้คนอื่นในทีมได้สะดวก รวดเร็ว สร้างกิจกรรมใหม่กับลูกค้าเดิมได้ทันที เช่น การเข้าเยี่ยม ส่งอีเมลตามโอกาสสำคัญ รวมถึงนำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ สินค้าใกล้เคียง หรือโปรโมชั่น

จัดลำดับความสำคัญ บริหารการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดวัน เวลา สถานะของกิจกรรม กำหนดลําดับความสําคัญ(Priority)ได้ มีการแจ้งเตือนกิจกรรม

รายงานสรุปการขาย

Features of a System

เห็นภาพรวมการขาย และโอกาสทางการขายในปัจจุบัน

ทำยอดขายได้มากขึ้นจากโอกาสทางการขายที่มีแนวโน้มปิดการขายสูง ไม่พลาดโอกาสการขายใหม่ๆที่เกิดขึ้น และวางแผนการขายได้อย่างมีคุณภาพจากภาพรวมการขาย

ใช้คุณสมบัติทางแผนที่ร่วมกับการขาย

ประเมินและวางแผนการขายด้วยข้อมูล

หน้าแดชบอร์ด และรายงานจาก Connexion CRM ช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของทีมขายด้วยพื้นฐานข้อมูลปัจจุบัน เห็นภาพรวมและสถานะการขาย บริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย/ผู้สนใจ และลูกค้าเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกหล่น เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย วางแผนนัดพบลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมาย

รายงาน และแดชบอร์ดการขายที่ตอบโจทย์ทีมขาย

วางแผนเส้นทางการเดินทาง
(Route planner)

รายงานการขายแบบมาตรฐานที่ Connexion มีให้ในระบบ สามารถให้ข้อมูลภาพรวมทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ทีมขายต้องการเห็นข้อมูลอื่นเพิ่มเติม สามารถสร้างรายงานเพิ่มได้ไม่จำกัด โดยกำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการ แล้วนำข้อมูลไปแสดงบนแดชบอร์ดเพื่อมองเห็นข้อมูลทางการขายได้อย่างชัดเจน

Features of a System

เห็นภาพรวมการขาย และโอกาสทางการขายในปัจจุบัน

ทำยอดขายได้มากขึ้นจากโอกาสทางการขายที่มีแนวโน้มปิดการขายสูง ไม่พลาดโอกาสการขายใหม่ๆที่เกิดขึ้น และวางแผนการขายได้อย่างมีคุณภาพจากภาพรวมการขาย

ใช้คุณสมบัติทางแผนที่ร่วมกับการขาย

ประเมินและวางแผนการขายด้วยข้อมูล

หน้าแดชบอร์ด และรายงานจาก Connexion CRM ช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของทีมขายด้วยพื้นฐานข้อมูลปัจจุบัน เห็นภาพรวมและสถานะการขาย บริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย/ผู้สนใจ และลูกค้าเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกหล่น เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย วางแผนนัดพบลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมาย

รายงาน และแดชบอร์ดการขายที่ตอบโจทย์ทีมขาย

วางแผนเส้นทางการเดินทาง
(Route planner)

รายงานการขายแบบมาตรฐานที่ Connexion มีให้ในระบบ สามารถให้ข้อมูลภาพรวมทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ทีมขายต้องการเห็นข้อมูลอื่นเพิ่มเติม สามารถสร้างรายงานเพิ่มได้ไม่จำกัด โดยกำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการ แล้วนำข้อมูลไปแสดงบนแดชบอร์ดเพื่อมองเห็นข้อมูลทางการขายได้อย่างชัดเจน

รายงานการเดินทาง

Features of a System

ใช้ข้อมูลพิกัดในการวางแผนเข้าพบลูกค้าจากระบบตำแหน่งในแผนที่

ใช้ข้อมูลพิกัดของผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขายในการวางแผนเข้าพบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเรียงลำดับความสำคัญในการเข้าพบลูกค้าได้เหมาะสมตรวจสอบการเข้าพบได้จากระบบการ Check in-Check out

ใช้คุณสมบัติทางแผนที่ร่วมกับการขาย

ค้นหาลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงบนแผนที่
(Nearby customer on map)

แสดงตำแหน่งลูกค้า เช่น ผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดรัศมีการแสดงผลที่ต้องการระบบจะแสดงจำนวนลูกค้าบริเวณใกล้เคียง เห็นระยะห่างของแต่ละตำแหน่งชัดเจน สะดวกในการวางแผนการเดินทาง

วางแผนเส้นทางการเดินทาง
(Route planner)

กําหนดเส้นทาง งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขาย ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวางแผนในการเข้าพบ หรือนำเสนอสินค้า ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

บันทึกข้อมูลการเข้าพบลูกค้าและออกรายงานการเดินทาง

เก็บข้อมูลตําแหน่ง ตรวจสอบการเข้าพบผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขายที่เกี่ยวข้องได้ จากการ Check-in และ Check out พร้อมออกรายงานเพื่อส่งให้บัญชีคำนวณค่าใช้จ่าย

การติดตามการทำงานของทีมแบบสด
(Live tracking)

ติดตามความเคลื่อนไหวของทีม เห็นตำแหน่งที่ปรากฎในแผนที่แบบ real-time

Features of a System

ใช้ข้อมูลพิกัดในการวางแผนเข้าพบลูกค้าจากระบบตำแหน่งในแผนที่

ใช้ข้อมูลพิกัดของผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขายในการวางแผนเข้าพบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเรียงลำดับความสำคัญในการเข้าพบลูกค้าได้เหมาะสมตรวจสอบการเข้าพบได้จากระบบการ Check in-Check out

ใช้คุณสมบัติทางแผนที่ร่วมกับการขาย

ค้นหาลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงบนแผนที่
(Nearby customer on map)

แสดงตำแหน่งลูกค้า เช่น ผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดรัศมีการแสดงผลที่ต้องการระบบจะแสดงจำนวนลูกค้าบริเวณใกล้เคียง เห็นระยะห่างของแต่ละตำแหน่งชัดเจน สะดวกในการวางแผนการเดินทาง

วางแผนเส้นทางการเดินทาง
(Route planner)

กําหนดเส้นทาง งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขาย ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวางแผนในการเข้าพบ หรือนำเสนอสินค้า ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

บันทึกข้อมูลการเข้าพบลูกค้าและออกรายงานการเดินทาง

เก็บข้อมูลตําแหน่ง ตรวจสอบการเข้าพบผู้ติดต่อ บริษัท หรือโอกาสการขายที่เกี่ยวข้องได้ จากการ Check-in และ Check out พร้อมออกรายงานเพื่อส่งให้บัญชีคำนวณค่าใช้จ่าย

การติดตามการทำงานของทีมแบบสด
(Live tracking)

ติดตามความเคลื่อนไหวของทีม เห็นตำแหน่งที่ปรากฎในแผนที่แบบ real-time