Connexion CRM

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัทโอเพนคลาวด์ จำกัด (“บริษัท”) จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั่วไป (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล แหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

ลูกค้าองค์กรธุรกิจ: บุคคลธรรมดา กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจเดิมและปัจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ

บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท: บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บุคคลที่สนใจในบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท บุคคลที่ได้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินจากลูกค้าของบริษัทและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัทและตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทและผู้ที่ทำสัญญาใช้งานบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท (“ลูกค้า”) 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดส่วนบุคคล 

ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี)

เพศ

วันเดือนปีเกิด

อายุ

3.2 รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

บัญชีโซเชียลมีเดีย

3.3 รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและยึนยันตัวตน

ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หากมีเอกสารมอบอำนาจลายมือชื่อ

3.4 รายละเอียดการทำงาน

อาชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและนายจ้าง

ตำแหน่ง

3.5 ข้อมูลการเข้าใช้บริการ

ข้อมูลการเข้าใช้ระบบแอปพลิเคชันของบริษัท

3.6 ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลที่บริษัทได้รับ เมื่อท่านสมัครใช้บริการ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินและที่อยู่ที่ใช้ในการชำระเงิน

3.7 ข้อมูลอื่นๆ 

บันทึกการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในรูปแบบอีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง

4.2 ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน เช่น เพื่อนร่วมงานหรือผู้แนะนำ

4.3 ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริษัทนำเสนอบริการร่วมกัน

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

5.1 เพื่อติดต่อสอบถามการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจหรือสมัครใช้บริการไว้

5.2 เพื่อติดต่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน

5.3 ตรวจสอบการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

5.4 หากท่านให้ข้อมูลการชำระเงินกับบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลการชำระเงินดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บเงินจากท่านตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

5.5 เพื่อแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการของลูกค้าของบริษัท หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว 

5.6 ติดต่อด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทไม่มีนโยบายการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

6.1 บริษัทได้รับความยินยอมของท่าน

6.2 หากท่านซื้อหรือแสดงความสนใจเป็นพิเศษในผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทที่เราเป็นพันธมิตรด้วย บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือการแสดงความสนใจของท่านกับพันธมิตรร่วมของเรา เราไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้ข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ข้อมูลและการใช้ข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรแต่ละบริษัท

6.3 เหตุผลทางกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) เพื่อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เมื่อท่านสิ้นสุดความเป็นลูกค้าของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นและตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

สิทธิตามกฎหมาย

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

8.2 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

8.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น ระงับการใช้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกับท่าน

8.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

8.5 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

8.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว 

8.7 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ทั้งนี้ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัทหรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งท่านจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้

วิธีการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมลที่ contact@opencloud.co.th

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย และบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทและผู้รับจ้างภายนอกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน